GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Uitgetypt.nl is gespecialiseerd in het transcriberen van vastgelegde opnamen. Heeft u monologen, interviews of groepsgesprekken / focusgroepen waar u graag een transcript van wenst te hebben? Uitgetypt.nl is u graag van dienst! U kunt hieronder direct uw opname uploaden of zelf berekenen wat onze transcriptie service u gaat kosten!

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGETYPT.NL

 
Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen die Opdrachtgever met Uitgetypt.nl aangaat en zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Uitgetypt.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Uitgetypt.nl en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat kennis te hebben gehad van toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de Algemene Voorwaarden aan personen die geen partij zijn bij de overeenkomst, maar toch van de diensten van Uitgetypt.nl gebruik maken.
4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Uitgetypt.nl.
 
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes zijn 30 dagen geldig.
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
Artikel 3 Tarieven
1. Prijzen worden berekend aan de hand van de gebruikelijke tarieven van Uitgetypt.nl zoals beschreven op https://www.uitgetypt.nl/kosten-transcriptie.
2. Het tarief voor de geleverde dienst wordt afgerond op hele minuten.
3. Om voorafgaande zekerheid te vragen voor beoogde kosten heeft Uitgetypt.nl het recht een voorschot aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 
Artikel 4 Informatievoorziening Opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient Uitgetypt.nl van alle benodigde opnamemateriaal te voorzien. Opdrachtgever dient zelf eerlijk te zijn over de kwaliteit van de opname. In alle redelijkheid dient deze naar behoren te zijn, wat inhoudt dat minimaal 80% van de informatie op de opname in één maal verstaanbaar moet zijn. Indien dit niet het geval blijkt, rekent Uitgetypt.nl extra vergoeding conform de gebruikelijke tarieven.
 
Artikel 5 Geheimhouding
1. Uitgetypt.nl gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw audio om. Uitgetypt.nl biedt graag de mogelijkheid een geheimhoudingsverklaring voor u te ondertekenen, waarmee Uitgetypt.nl zich verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering en verwerking van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke of beroepsplicht bekendmaking vergt. Uw audio zal dan ook in geen enkel geval voor interne leer-doeleinden gebruikt worden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 
Artikel 6 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Uitgetypt.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uitgetypt.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Uitgetypt.nl of van derden daaronder begrepen.
2. Voor zover Uitgetypt.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is Uitgetypt.nl indien mogelijk gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 7 Annulering
1. Indien Opdrachtgever na het inleveren van de opname de opdracht wenst te annuleren, wordt afhankelijk van het reeds verrichte werk een percentage van de afgesproken prijs in rekening gebracht, met een minimum van 10%.
 
Artikel 8 Selectie en klachtbehandeling:
1. Klachten na beëindiging van de werkzaamheden kunnen te allen tijde schriftelijk worden ingediend. Echter, klachten ontslaan Opdrachtgever niet van betalingsplicht.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever vrijwaart Uitgetypt.nl voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Uitgetypt.nl verrichtte werkzaamheden.
2. Uitgetypt.nl is niet aansprakelijk voor het verwerken van een door Opdrachtgever foutief verstuurd bestand.
 
Artikel 10 Betaling
1. Opdrachtgever kan kiezen voor vooraf betalen per iDeal/Credit Card/bankoverschrijving of betaling achteraf per factuur.
2. Opdrachtgever is verplicht binnen uiterst 14 dagen na het verstrijken van de uitvoeringstermijn de betaling voldaan te hebben.
3. Bij geen, niet tijdig of niet volledige betaling door de Opdrachtgever, wordt er ook geen document verstrekt. Wel blijft Opdrachtgever het afgesproken bedrag verschuldigd en na 8 dagen na afloop uitvoeringstermijn zal de wettelijke rente in werking treden. Pas wanneer Opdrachtgever na die termijn aan de betaling voldoet, wordt het document afgeleverd.
4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, inclusief kosten van rechtskundige bijstand, die Uitgetypt.nl moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Uitgetypt.nl, te compenseren met bedragen die hij meent tegoed te hebben van Uitgetypt.nl.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever en/of Opdrachtgever zijn bedrijf aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn door Uitgetypt.nl.
 
Artikel 11 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het juiste opnamebestand.
2. Opdrachtgever is verplicht eerlijkheid te verschaffen over de kwaliteit van het opnamebestand indien deze abominabel is.
 
Artikel 12 Verzameling reviews/klantenbeoordelingen
1. Wij verzamelen reviews via het platform van KiYoh/klantenvertellen . Alle beoordelingen worden gecontroleerd op echtheid. Zo weet je zeker dat de reviews die je hier leest afkomstig zijn van echte klanten. Na aankoop nodigen we onze klanten uit om een beoordeling achter te laten. Als niet zeker is dat een review afkomstig is van een klant die onze dienst heeft afgenomen dan vraagt KiYoh/klantenvertellen om een ‘aankoopbewijs’. Zo voorkomen we nepreviews. Als een review wordt geplaatst nadat de diensten gratis zijn geleverd of er sprake was van een betaalde samenwerking, dan wordt dit duidelijk vermeld. Meer informatie hierover vind je op de reviewpagina van KiYoh/klantenvertellen.
 
Artikel 13 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Uitgetypt.nl is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Uitgetypt.nl en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam